4 de abril de 2011

PUBLICADA L'ORDRE DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS, 2011

L'accés a la Formació Professional Específica pot realitzar-se de DOS formes clarament diferenciades:* Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
* Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional Específica, sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estes ensenyances.

Per tindre més informació entra en: MONOCLEMON