8 de mayo de 2017

ADMISSIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS GM I GS CURS 2017-2018 LES SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ ES FARAN DE FORMA
TELEMÀTICA
Entreu en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: www.ceice.gva.es
Punxeu en la icona "Admissió d'alumnat" que es troba en la part dreta de la pantalla
En la pantalla que us apareixerà, cliqueu en l'Assistent d'Admissió corresponent, per a cicles formatius de Grau Mitjà, de Grau Superior!! 

No oblideu, una vegada complimentada la sol·licitud, punxar en “Confirmar” iDescarregar Sol·licitud” per a imprimir la còpia que heu de portar a l’institut.

                           CALENDARI (PROCÉS ÚNIC)

Publicació de   vacants    25 de maig


- Presentació de sol·licituds admissió i documentació  corresponent al centre de 1 ªopció. Del 25 de maig al 6 de juny

- Presentació del requisit acadèmic d'accés ( Cicles GM i GS) per a l'alumnat que en JUNY reunisca dit requisit       Del 20 al 27 de juny

- Presentació del requisit acadèmic d'accés ( Cicles GM i GS) per a l'alumnat que en JULIOL reunisca dit requisit Fins      el 7 de juliol

Llistes provisionals admesos 11 de juliol

Reclamacions davant el Consell Escolar del centre Del 11 al 13 de juliol

Llistes definitives d'admesos 18 de juliol

Presentació d'al·legacions davant la Comissió Sectorial (via telemática) Fins al 20 de juliol

Resolució d'al·legacions per part de la Comisió Sectorial Fins al 27 de juliol

Matrícula (al recollir el sobre de matrícula s'indicarà el dia exacte de matriculació) Del 20 al 28 de juliol

Període per a assignar les places vacants per renúncia o excedents Del 31 de juliol al 23 d'octubre


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Sol·licitud d'admissió (s'imprimirà i es firmarà)
DNI/NIE i Fotocòpia.
Certificació Acadèmica dels estudis amb els que s'accedeix (la certificació ha de tindre nota mitja, sino es posarà un 5 o Certificació de la Prova d'accés amb la qualificació final.
En cas de sol·licitar l'admissió al 2n curs d'un cicle formatiu en règim presencial, s'aportarà també una Certificació Acadèmica amb les qualificacions obtingudes en el 1r curs.
Acreditació de la condició d'esportista d'èlit: fotocòpia del BOE o DOCV on aparega el nom del sol·licitant.
En el supòsit d'accedir per la reserva de discapacitats:
Certificat vigent i dictamen emés per l'òrgan competent
Declaració responsable en què manifeste el seu coneixement dels resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació dels cicles o mòduls que sol·licita cursar.
No hay comentarios:

Publicar un comentario